Kreasi Fonta

ꦫꦲꦪꦸ꧈ꦄꦏ꧀ꦰꦫꦤꦸꦱꦤ꧀ꦠꦫ꧈ꦱꦠꦸꦭꦒꦶꦱꦼꦧꦸꦮꦃꦏꦿꦺꦄꦱꦶꦄꦏ꧀ꦰꦫꦗꦮꦝꦤ꧀ꦧꦭꦶ꧉ꦱꦼꦩꦺꦴꦒꦧꦼꦂꦩꦴꦤꦥꦴꦠ꧀꧉ꦩꦺꦴꦲꦺꦴꦤ꧀ꦩꦴꦥ꧀ꦧꦶꦭꦄꦝꦏꦼꦱꦭꦲꦤ꧀ꦩꦼꦫꦕꦶꦏ꧀꧉

ꦱꦶꦭꦃꦏꦤ꧀ꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀ꦒꦩ꧀ꦨꦂꦤ꧀ꦤꦾ꧉

Leave a Reply

Your email address will not be published.